Ledardilemman

Hur lever ni er värdegrund? Hur ser vardagen ut i er organisation? Har ni satt upp beteenden som fungerar när ni tex möter kunder i stressade situationer? Har ni diskuterat i er grupp hur ni ska bemöta varandra, kunder och leverantörer och har ni reflekterat ifall de fungerar?

Vi iscensätter dilemman som finns i ert företags vardag på ett sätt som skapar igenkänning och engagemang. Utifrån detta för vi diskussioner och delar med oss av erfarenheter, där varje medarbetare tar ansvar över sitt bidrag till förbättring. Där resultatet bidrar till att alla anställdas beteenden blir trovärdiga utifrån företagets värderingar.

Vi går igenom, diskuterar och tränar även nyckelfaktorer inom kommunikation, i syfte att ni skall få en gemensam kommunikativ plattform att använda i er vardag.

Vi hjälper dig/er med att:

  • Få syn på beteenden som fungerar och inte fungerar
  • Öka förståelsen för gemensamma värderingar
  • Skapa trovärdig kultur
  • Öka förmåga och motivation hos ledare och medarbetare
  • Träna i olika rollspel

Här synliggör vi beteenden utifrån era egna framtagna förslag på hur ni ska vara och verka med varandra, kunder och leverantörer.

Är vi på väg åt rätt håll? Gör jag rätt? Hur kan man säkerställa att ett beteende får rätt effekt och är kongruent med det vi har kommit överens om i organisationen? På vilket sett ska just ni uttrycka er för att det ska ge ett så bra resultat som möjligt, utifrån era värderingar? I vardagen händer det massor med saker, ingen dag är den andra lik för vi är människor. Det är ibland stressat, kunder står i kö, en säljare ringer samtidigt som ett möte precis ska börja. Hur ska ledare och medarbetare i organisationen agera, är det tydligt?

Vi visualiserar olika scenarier för att uppmärksamma och tydliggöra vikten av vilket agerande ni vill ha i er organisation.

2017-05-28T22:09:45+00:00

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.