REKRYTERING

2017-06-06T10:39:57+00:00

Rekrytering

 Vi hjälper kunder att rekrytera rätt personal för att säkerställa framgång i organisationer och grupper.

Fokus i rekrytering är att noga gå igenom uppdragsgivarens förväntningar och gemensamt utarbeta kravprofilen för respektive tjänst. Rekryteringen baseras på önskad bakgrund, erfarenhet, utbildning och inte minst på personliga egenskaper.

Vi använder oss av search som modell. Det innebär att vi aktivt söker upp personer med önskad profil, i de flesta fall har inte kandidaten tänkt tanken på att byta arbetsgivare. Vi behöver ha förmågan att kunna sälja in både dig som ny potentiell arbetsgivare likväl den tilltänkta tjänsten. Hela processen är konfidentiell vilket gör att vi inte exponerar potentiella kandidater.

En rekrytering tar i normalfallet mellan 4-6 veckor från start till sign. För att hålla tempot krävs det att vi tidigt i processen fastställer en tidsplan för searchperiod, kandidatpresentation samt tider för de första intervjuerna. Hastighet i rekrytering är ofta en framgångsfaktor.

Under searchperioden intervjuar vi alla kandidater som kommer att presenteras. Intervjuerna sker ansikte mot ansikte där kandidaten får genomgå en självkvalificering. Alla kandidaterna som kommer att presenteras ska matcha kravprofilen och vara intresserade av både dig som uppdragsgivare men även givetvis av tjänsten.

Metoden search kräver tillgång till en stor volym av kandidater, eller källor därtill. Viktiga sådana källor är egna personliga nätverk, andras personliga nätverk, öppna databaser och vi vissa fall även andra källor.

Ulf Lihammar har 20 års erfarenhet av rekrytering inom IT, Telecom, Tillverkande industri, Distributörer, Fastighetsbranschen, Direktförsäljande organisationer etc. Tjänster som har blivit tillsatta över tiden är allt från VD, Marknads-, Försäljnings-och Avdelningschefer, säljare etc.

Uffes bakgrund är inom försäljning, säljledning och bolagsledning. Han har byggt och drivit säljkårer inom produkt och tjänstesidan. Reservofficer som gärna svingar golfklubbor när han kan. Gift tvåbarnspappa från Stockholms södra delar.

bv

HÅLL DIG UPPDATERAD -FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Starta er förändringsresa med en workshop! 

UTBILDNING

2017-06-06T10:17:35+00:00

UTBILDNINGAR

Behöver ni personer med kompetens i att leda och hantera förändringar i er organisation?

Vi erbjuder en utbildning till Förändringsledare. Som förändringsledare arbetar du med att på ett strukturerat sätt implementera, genomföra och följa upp förändringar som leder till önskat resultat. Som ledare behöver du träna och hos oss måste du träna och därmed utveckla din förmåga till att bli en framgångsrik förändringsledare.

Vi erbjuder en utbildning i Projektledning. Den här utbildningen ger dig den orientering och helhetssyn som behövs för att kunna hantera en verksamhetsförändring som övergår från ett projekt till en löpande utvecklingsprocess. I utbildningen lär du dig bl a att: skapa ett tydligt syfte och tydliga mål och hur du utifrån dessa styr den löpande förändringen.

Utbildningarna är öppna och erbjuds i Stockholm. Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar för organisationer och företag.

Läs mer om utbildning till Förändringsledare och Projektledning nedan.

Utbildning i Projektledning.

Alla projekt syftar till en unik förändring med en tydlig start och ett tydligt slut. Vi tränar oss i att skapa en förankrad beställning och plan för hur förändringen ska genomföras, avslutas och överlämnas.

Förändringsledarutbildning (FLU)

Ligg i framkant och hantera förändringar på alla nivåer i organisationer. Det finns alltid en kultur och värderingar i en organisation, frågan är om den har skapats medvetet eller kommit till av en slump.

HÅLL DIG UPPDATERAD -FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Hur säkerställer ni att kunden har förstått vad ni förmedlat?

FÖRELÄSNINGAR & WORKSHOPS

2017-06-07T06:51:09+00:00

Föreläsningar & Workshops

Vill du skapa energi i grupper, få nya perspektiv och bli inspirerad? Ett bra sätt att få i gång förändringsprocesser och skapa nyfikenhet är att få nya tankar utifrån. Behöver ni stöd för att förändra eller förbättra kulturen på er arbetsplats kan en workshop vara ett startskott i er förändringsresa.

Föreläsningar eller workshops på 2 tim – 2 dagar.

En viktig ingrediens i utveckling och lyckade förändringar i organisationer är att de som berörs känner delaktighet och att de är inspirerade snarare än frustrerade.

Nedan kan ni läsa lite mer om föreläsningar och några av de workshops som vi erbjuder till er i näringslivet eller inom idrotten.

Vi erbjuder föreläsningar om:

 • Högpresterande organisationer
 • Kommunikation som leder till hög prestation

Vi erbjuder workshops om:

 • Hantering av konflikter
 • Hantering av stress
 • Hantering av svåra samtal
 • Feedbackkultur
 • Ledardilemman
 • Värderingsdialog
 • Loopen
 • Tala inför grupp

 WORKSHOP

Hantering av stress

Har du någon gång varit stressad? Stress är högst individuell och kan uppstå i obalanser mellan dina egna och omgivningens krav. Vill du/ni ha hjälp med att förstå och hantera stress? 

FÖRELÄSNING 

Högpresterande organisationer

Vår egen studie av högpresterande system visar på gemensamma framgångsnycklar hos dem som presterar bra på en hög nivå under lång tid och samtidigt mår bra.

WORKSHOP

Feedbackkultur

Feedback är något många organisationer säger att de vill bli bättre på. Vill ni förändra er kultur till en kultur där feedback är det allra naturligaste? Forskning påvisar att öppen dialog i grupper lönar sig.

FÖRELÄSNING 

Kommunikation som leder till hög prestation

Kultur, jargong och resultat  – sambandet mellan hur vi bemöter varandra och prestationen.Finns det beteenden som hindrar eller bromsar er utveckling?

HÅLL DIG UPPDATERAD -FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

För att kunna erbjuda er den bästa helhetslösningen samarbetar vi med fler spännande företag: 

LEDARUTVECKLING & COACHING

2017-06-06T09:57:36+00:00

Utveckling av ledare och individer

Vi lever i en värld under ständig förändring som ställer stora krav på den enskilda individen. Alla våra insatser utgår från er organisations behov och era ledares specifika behov och fokus ligger på utveckling till att bli högpresterande. För att utvecklas och bli högpresterande behöver man träna. Hos oss får du träna!

Vi hjälper dig att utvecklas som ledare och individ genom coachning. Du får tillgång till verktyg för tydligare kommunikation, genom att vi bl. a. hjälper dig att hitta dina betydande värderingar och vad som driver dig. Du kommer upptäcka att du kommer kunna fatta bättre beslut, få tillgång till mer energi och kunna ta metaperspektiv för framgång över tid.

Vi erbjuder också Reiss Motivationsprofil ett personligt test om du vill ta reda på vad som driver dig på riktigt, vad dina unika inre drivkrafter är.

Oavsett om du är ledare i näringslivet eller inom idrotten så hjälper vi dig att nå dit du vill!

HÖGPRESTERANDE STRATEGI

Vi hjälper dig att få fatt på din dröm och ta fram en plan där du får möjlighet att reflektera över vad du behöver göra för att lyckas nå ditt mål och må bra.

KOMMUNIKATION SOM UTVECKLAR

Dagens arbetsliv ställer stora krav på individen. Hur fungerar din kommunikation idag? Har du upptäckt något område som du vill utveckla och som du vill få stöd i att förändra?

REISS MOTIVATIONSPROFIL 

Det kan finnas många olika skäl till att du vill göra en förändring i ditt liv och vi har verktygen som ger dig möjligheter att lyckas. Med Reiss Motivationsprofil (RMP) får du hjälp med att hitta dina unika inre drivkrafter.

STYRANDE VÄRDERINGAR

Vill du ta ansvar för din egen framgång i din roll som ledare? Vet du vad du vill uppnå men saknar en strategi? Vår modell för ledarutveckling hjälper dig att hitta dina värderingar som styr dig mot det resultat du vill uppnå.

HÅLL DIG UPPDATERAD -FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

 I allt vi gör siktar vi mot att ständigt utvecklas och öka vår egen och våra kunders kompetens. Det vi säger och det vi gör ska alltid vara trovärdigt, mot oss själva och andra. 

ORGANISATIONSUTVECKLING

2017-06-07T06:53:02+00:00

Förändringsprocesser för organisationer

Vi hjälper Er att genomföra riktig förändring av kultur och beteenden i hela organisationen som leder till ökad personalnöjdhet, kundnöjdhet och lönsamhet. Allt vårt fokus ligger på utveckling och förändring till en högpresterande organisation utifrån era önskemål. För att lyckas nå målen krävs träning. Hos oss får du träna!

Ledare skapar ofta egna kulturer utifrån sina egna värderingar. Hur ser det ut i er organisation? Är det ok som det är eller vill ni förändra? Vi hjälper er att skapa ett gemensamt förhållningssätt.

 • Gemensam ledarfilosofi/värderingar – ramar att förhålla sig till
 • Gemensam vision – mål och ökad förståelse för olikheter i drivkrafter
 • Minskade konflikter och stressnivå
 • Mod att ta beslut, skapa självkänsla, förändring av tillstånd och svåra samtal
 • Praktisk träning i vardagen

Oavsett om er organisation befinner sig inom näringslivet eller idrotten så hjälper vi er att nå dit ni vill.

FRAMGÅNGSRIK KOMMUNIKATION 

Vill ni förbättra och förtydliga er kommunikation i organisationen? Händer det att ni går från möten med olika förståelse? Hur säkerställer ni att kunden har förstått vad ni förmedlat?

VÄRDERINGSPROCESS

Fungerar er värdegrund som stöd i er verksamhet så ni når era uppsatta mål? Behöver ni förändra och förtydliga era värderingar och få dem att genomsyra hela organisationen? 

KONFLIKTHANTERING

Händer det att det uppstår konflikter mellan individer i din grupp? Hur hanterar du dem utifrån din roll? Vill du förstå och bättre hantera uppkomna konflikter så har vi verktygen för dig och din organisation.

SVÅRA SAMTAL 

Händer det att det uppstår konflikter mellan individer i din grupp? Hur hanterar du dem utifrån din roll? Vill du förstå och bättre hantera uppkomna konflikter så har vi verktygen för dig och din organisation.

LEDARDILEMMAN 

Hur lever ni er värdegrund? Hur ser vardagen ut i er organisation? Har ni diskuterat i er grupp hur ni ska bemöta varandra, kunder och leverantörer och har ni reflekterat ifall de fungerar?

LOOPEN 

Medarbetare kan börja undra om det är värt att lägga ned tid på olika aktiviteter om det inte sker någon uppföljning, och stagnation kan uppstå. Hur fungerar uppföljningen i ert företag?

HÅLL DIG UPPDATERAD -FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Lär er hantera en verksamhetsförändring!

Anmäl er till vår utbildning i Förändringsledning. 

PROJEKTLEDNING

2017-06-06T10:37:26+00:00

PROJEKTLEDNING

Att hantera en verksamhetsförändring – med framgång över tid som mål

Alla projekt syftar till en unik förändring med en tydlig start och ett tydligt slut. En process syftar till att utvecklas i ett fortlöpande arbete. Den här utbildningen ger dig/er den orientering och helhetssyn som behövs för att kunna hantera en verksamhetsförändring som övergår från ett projekt till en löpande utvecklingsprocess. Efter projektets slut tar en värdestyrd process över med framgång över tid som mål.

Du får kunskap och insikter i projekt- och processtänk, projekt och processhantering samt vilken kompetens som behövs för att lyckas över tid i projekt- som övergår till ett processorienterat arbete.

Vi lägger stor vikt vid att kunna hantera projektets inledande faser. Vi tränar oss i att skapa en tydlig och förankrad beställning och plan för hur förändringen ska genomföras, avslutas och överlämnas till en process som din verksamhet kan hantera och utvecklas vidare med.

Vi tränar oss i att skapa ett tydligt syfte och tydliga mål och hur du utifrån dessa styr den löpande förändringen med ett beteende som leder er till önskad intention.

I de olika faserna belyser vi rollernas ansvar, uppgifter och samverkan som tillsammans frigör den kraft och energi som behövs för att lyckas. En kraft som kännetecknas av stärkande kommunikation, tydliga intentioner, drivkrafter, ramar, laganda och ständig förbättring. En kultur väl värd att investera i.

Utbildningen baseras på generell metodik vilket betyder att den passar alla typer av förändringar. Kurslängd 2 dagar.

Vi lägger stor vikt vid att kunna hantera projektets inledande faser. Vi tränar oss i att skapa en tydlig och förankrad beställning och plan för hur förändringen ska genomföras, avslutas och överlämnas till en process som din verksamhet kan hantera och utvecklas vidare med.

Vi tränar oss i att skapa ett tydligt syfte och tydliga mål och hur du utifrån dessa styr den löpande förändringen med ett beteende som leder er till önskad intention.

I de olika faserna belyser vi rollernas ansvar, uppgifter och samverkan som tillsammans frigör den kraft och energi som behövs för att lyckas. En kraft som kännetecknas av stärkande kommunikation, tydliga intentioner, drivkrafter, ramar, laganda och ständig förbättring. En kultur väl värd att investera i.

Utbildningen baseras på generell metodik vilket betyder att den passar alla typer av förändringar.

Utbildningen vänder sig till ledning, ledare och medarbetare.

Inga förkunskaper krävs men en tro på förändring och en vilja till att lyckas underlättar.

Niklas Laudon stärker människor som arbetar med projekt, vill uppnå framgång över tid, i alla projekt, oavsett typ av projekt och val av metodik. Han förenar ledning, ledare och medarbetare kring en gemensam helhetssyn på projektarbete utifrån verksamhetens specifika intentioner, det verksamheten vill få gjort och dit den vill. Niklas vägleder kunden till en projektkultur som kännetecknas av stärkande kommunikation, tydliga intentioner och ramar, stark drivkraft, laganda och ständig utveckling.

HÅLL DIG UPPDATERAD -FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Händer det att det uppstår konflikter mellan individer i din grupp? Hur hanterar du dem utifrån din roll?