Föreläsning – Kommunikation som leder till hög prestation

Kultur, jargong och resultat
– sambandet mellan hur vi bemöter varandra och prestationen

Det finns alltid en kultur och värderingar på en arbetsplats. Frågan är om den är skapad medvetet eller kommit till av en slump. En annan fråga är om den är en hjälp på vägen mot det man vill eller om det är något som hindrar och bromsar.

  • Leder er kultur och jargong till hög prestation?
  • Finns det beteenden som hindrar eller bromsar er utveckling?
  • Vill ni medvetandegöra er kultur, och förstå innebörden?
  • Finns det outnyttjad kapacitet hos er personal, som ni vill ta rätt på?

Den här föreläsningen syftar till att skapa en förståelse för hur det sätt på vilket vi bemöter varandra förstärker och försvagar beteenden och därmed skapar kulturer som antingen begränsar eller utvecklar medarbetarna.

Vill ni öka lönsamhet, personal- och kundnöjdhet är föreläsningen en början på er resa.

2017-05-29T15:26:41+00:00

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.