Värderingsprocess

Behöver ni förändra och förtydliga era värderingar och få dem att genomsyra hela organisationen? Hos oss får du verktyg för att träna så att värderingarna blir verklig i vardagen. Vi hjälper er att skapa en värderingsstyrd organisation

Vi menar att tydliga och levande värderingar leder till framgång för alla organisationer.

Vi hjälper er med att:

  • Ta fram era gemensamma värderingar
  • Tillföra ny energi och nya infallsvinklar av ert värderingsarbete
  • Skapa engagemang i gruppen genom eget ansvar
  • Implementera och ge metoder för uppföljning
  • Få en gemensam kommunikationsplattform

 

Vägen till en högpresterande organisation som är värderingsstyrd handlar om att skapa en gemensam värdegrund som blir tydlig i verksamheten samt vilka beteenden som ska råda i vardagen för att nå mål och resultat. Genom arbetet med att ta fram gemensamma värderingar och medvetandegöra dem och dess inverkan ger en grund för en högpresterande kultur. Rätt använd och förstådd kan en sådan kultur tjäna som ett oerhört stöd i varje ledare och medarbetares vardag, även som en utgångspunkt för hur man inom en grupp kan stötta varandra och klara att hålla verksamheten och visionen i fokus.

Ett värderingsarbete är viktigt eftersom, hur vi bemöter varandra förstärker och/eller försvagar beteenden och skapar därmed kulturer som antingen begränsar eller utvecklar medarbetarna.

Vi tror inte på snabba lösningar utan på ett långvarigt värdegrundsarbete. Vi menar att det behövs ett antal viktiga kommunikativa nycklar för att klara av att handskas med den förändring som ni vill, ska ske.

2017-05-28T21:59:02+00:00

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.