Workshop – Hantering av stress

Har du någon gång varit stressad? Stress är en reaktion på fysisk, mental eller känslomässig påfrestning av olika slag. Stress är högst individuell och kan uppstå i obalanser mellan dina egna och omgivningens krav. Vill du/ni ha hjälp med att förstå och hantera stress? 

Vi hjälper dig/er med att:

  • Öka förståelsen för din/er egna eller andras stress
  • Planera för ett mindre stressfyllt liv
  • Få tillgång till verktyg för att hantera stress
  • Träna på att hitta signaler för stress

Otydliga mål, en kultur som präglas av konkurrens och förändringar kan ofta ge upphov till konflikter. När man talar om stresshantering talar man också om olika orsaker till stress. Bidragande orsaker kan vara brist på stöd från omgivning, brist på egenkontroll och brist på känsla av sammanhang. Hantering av stress kan innebära att du behöver lyssna till din kropps olika signaler för att bli medveten om vad som triggar igång stressen. Var det några speciella tankar som satte igång den?

All stress behöver inte vara negativ, det gäller att bli medveten om sig själv och vad som är bra för dig. Vi ordnar workshops från 2 timmar till 2 heldagar allt beroende på vad behovet är. Vi erbjuder också coachningar för individer och ledare

2017-05-29T14:51:47+00:00

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.