Organisationsutveckling 


Ökad personalnöjdhet, kundnöjdhet och lönsamhet

Vi hjälper Er att genomföra riktig förändring av kultur och beteenden i hela organisationen som leder till ökad personalnöjdhet, kundnöjdhet och lönsamhet. Allt vårt fokus ligger på utveckling och förändring till en högpresterande organisation utifrån era önskemål. För att lyckas nå målen krävs träning. Hos oss får du träna!

Ledare skapar ofta egna kulturer utifrån sina egna värderingar. Hur ser det ut i er organisation? Är det ok som det är eller vill ni förändra? Vi hjälper er att skapa ett gemensamt förhållningssätt.

 • Gemensam ledarfilosofi/värderingar – ramar att förhålla sig till
 • Gemensam vision – mål och ökad förståelse för olikheter i drivkrafter
 • Minskade konflikter och stressnivå
 • Mod att ta beslut, skapa självkänsla, förändring av tillstånd och svåra samtal
 • Praktisk träning i vardagen

Oavsett om er organisation befinner sig inom näringslivet eller idrotten så hjälper vi er att nå dit ni vill.

Utbildning i ledarskap och förändring

Lär er hantera en verksamhetsförändring

Ligg i framkant och hantera förändringar på alla nivåer i organisationer.

 

Kommunikation i organisationer

Vill ni förbättra och förtydliga er kommunikation i organisationen? Händer det att ni går från möten med olika förståelse? Hur säkerställer ni att kunden har förstått vad ni förmedlat?

Allt som sker i mötet mellan människor är kommunikation. Kommunikation med kunder, leverantörer, mellan medarbetare och inte minst kommunikationen med sig själv är avgörande för vilket klimat som blir rådande i organisationen.

Vi hjälper er med att:

 • Förstå kraften i kommunikation
 • Träna på att bli tydligare i era framföranden
 • Synliggöra förbättringar individuellt och i grupper
 • Skapa en gemensam kommunikationsplattform

Vi tränar på att kommunicera så att det blir som jag eller vi vill och all träning sker upplevelsebaserat.

Vi tror att utveckling sker om jag får uppleva det jag vill utveckla. Vi reflekterar och tränar på framgångsnycklar inom kommunikation. Varför lyckas vissa bättre än andra med att få andra att förstå vad som behövs för att lyckas.

Det som utmärker framgångsföretag är att inte lämna det åt slumpen utan medvetet arbeta med ett kommunikation som skapar och bibehåller ett gott tillstånd hos medarbetarna. Det skapar förutsättningar för dem att på bästa sätt kan ägna sig åt kärnan i verksamheten.

 

Fungerar er värdegrund som stöd i er verksamhet så ni når era uppsatta mål?

Behöver ni förändra och förtydliga era värderingar och få dem att genomsyra hela organisationen? Hos oss får du verktyg för att träna så att värderingarna blir verklig i vardagen. Vi hjälper er att skapa en värderingsstyrd organisation

Vi menar att tydliga och levande värderingar leder till framgång för alla organisationer.

Vi hjälper er med att:

 • Ta fram era gemensamma värderingar
 • Tillföra ny energi och nya infallsvinklar av ert värderingsarbete
 • Skapa engagemang i gruppen genom eget ansvar
 • Implementera och ge metoder för uppföljning
 • Få en gemensam kommunikationsplattform

Vägen till en högpresterande organisation som är värderingsstyrd handlar om att skapa en gemensam värdegrund som blir tydlig i verksamheten samt vilka beteenden som ska råda i vardagen för att nå mål och resultat. Genom arbetet med att ta fram gemensamma värderingar och medvetandegöra dem och dess inverkan ger en grund för en högpresterande kultur. Rätt använd och förstådd kan en sådan kultur tjäna som ett oerhört stöd i varje ledare och medarbetares vardag, även som en utgångspunkt för hur man inom en grupp kan stötta varandra och klara att hålla verksamheten och visionen i fokus.

Ett värderingsarbete är viktigt eftersom, hur vi bemöter varandra förstärker och/eller försvagar beteenden och skapar därmed kulturer som antingen begränsar eller utvecklar medarbetarna.

Vi tror inte på snabba lösningar utan på ett långvarigt värdegrundsarbete. Vi menar att det behövs ett antal viktiga kommunikativa nycklar för att klara av att handskas med den förändring som ni vill, ska ske.

 Är ni på väg åt rätt håll?

Hur lever ni er värdegrund? Hur ser vardagen ut i er organisation? Har ni satt upp beteenden som fungerar när ni tex möter kunder i stressade situationer? Har ni diskuterat i er grupp hur ni ska bemöta varandra, kunder och leverantörer och har ni reflekterat ifall de fungerar?

Vi iscensätter dilemman som finns i ert företags vardag på ett sätt som skapar igenkänning och engagemang. Utifrån detta för vi diskussioner och delar med oss av erfarenheter, där varje medarbetare tar ansvar över sitt bidrag till förbättring. Där resultatet bidrar till att alla anställdas beteenden blir trovärdiga utifrån företagets värderingar.

Vi går igenom, diskuterar och tränar även nyckelfaktorer inom kommunikation, i syfte att ni skall få en gemensam kommunikativ plattform att använda i er vardag.

Vi hjälper dig/er med att:

 • Få syn på beteenden som fungerar och inte fungerar
 • Öka förståelsen för gemensamma värderingar
 • Skapa trovärdig kultur
 • Öka förmåga och motivation hos ledare och medarbetare
 • Träna i olika rollspel

Här synliggör vi beteenden utifrån era egna framtagna förslag på hur ni ska vara och verka med varandra, kunder och leverantörer.

Är vi på väg åt rätt håll? Gör jag rätt? Hur kan man säkerställa att ett beteende får rätt effekt och är kongruent med det vi har kommit överens om i organisationen? På vilket sett ska just ni uttrycka er för att det ska ge ett så bra resultat som möjligt, utifrån era värderingar? I vardagen händer det massor med saker, ingen dag är den andra lik för vi är människor. Det är ibland stressat, kunder står i kö, en säljare ringer samtidigt som ett möte precis ska börja. Hur ska ledare och medarbetare i organisationen agera, är det tydligt?

Vi visualiserar olika scenarier för att uppmärksamma och tydliggöra vikten av vilket agerande ni vill ha i er organisation.

 Hur fungerar uppföljningen i ert företag?

Hur lever ni er värdegrund? Hur ser vardagen ut i er organisation? Har ni satt upp beteenden som fungerar när ni tex möter kunder i stressade situationer? Har ni diskuterat i er grupp hur ni ska bemöta varandra, kunder och leverantörer och har ni reflekterat ifall de fungerar?

Vi iscensätter dilemman som finns i ert företags vardag på ett sätt som skapar igenkänning och engagemang. Utifrån detta för vi diskussioner och delar med oss av erfarenheter, där varje medarbetare tar ansvar över sitt bidrag till förbättring. Där resultatet bidrar till att alla anställdas beteenden blir trovärdiga utifrån företagets värderingar.

Vi går igenom, diskuterar och tränar även nyckelfaktorer inom kommunikation, i syfte att ni skall få en gemensam kommunikativ plattform att använda i er vardag.

Vi hjälper dig/er med att:

 • Få syn på beteenden som fungerar och inte fungerar
 • Öka förståelsen för gemensamma värderingar
 • Skapa trovärdig kultur
 • Öka förmåga och motivation hos ledare och medarbetare
 • Träna i olika rollspel

Här synliggör vi beteenden utifrån era egna framtagna förslag på hur ni ska vara och verka med varandra, kunder och leverantörer.

Är vi på väg åt rätt håll? Gör jag rätt? Hur kan man säkerställa att ett beteende får rätt effekt och är kongruent med det vi har kommit överens om i organisationen? På vilket sett ska just ni uttrycka er för att det ska ge ett så bra resultat som möjligt, utifrån era värderingar? I vardagen händer det massor med saker, ingen dag är den andra lik för vi är människor. Det är ibland stressat, kunder står i kö, en säljare ringer samtidigt som ett möte precis ska börja. Hur ska ledare och medarbetare i organisationen agera, är det tydligt?

Vi visualiserar olika scenarier för att uppmärksamma och tydliggöra vikten av vilket agerande ni vill ha i er organisation.