Workshops


Vill du skapa energi i grupper, få nya perspektiv, bli inspirerad och få ingång förändringsprocesser?

Vill du skapa energi i grupper, få nya perspektiv och bli inspirerad? Ett bra sätt att få i gång förändringsprocesser och skapa nyfikenhet är att få nya tankar utifrån. Behöver ni stöd för att förändra eller förbättra kulturen på er arbetsplats kan en workshop vara ett startskott i er förändringsresa.

Workshops på 2 tim – 2 dagar.

En viktig ingrediens i utveckling och lyckade förändringar i organisationer är att de som berörs känner delaktighet och att de är inspirerade snarare än frustrerade.

Nedan kan ni läsa om några av de workshops som vi erbjuder till er i näringslivet eller inom idrotten.

Vi erbjuder workshops om:

 • Hantering av konflikter
 • Hantering av stress
 • Hantering av svåra samtal
 • Feedbackkultur
 • Ledardilemman
 • Värderingsdialog
 • Loopen
 • Tala inför grupp

Workshop – Hantering av stress

Har du någon gång varit stressad? Stress är en reaktion på fysisk, mental eller känslomässig påfrestning av olika slag. Stress är högst individuell och kan uppstå i obalanser mellan dina egna och omgivningens krav. Vill du/ni ha hjälp med att förstå och hantera stress? 

Vi hjälper dig/er med att:

 • Öka förståelsen för din/er egna eller andras stress
 • Planera för ett mindre stressfyllt liv
 • Få tillgång till verktyg för att hantera stress
 • Träna på att hitta signaler för stress

Otydliga mål, en kultur som präglas av konkurrens och förändringar kan ofta ge upphov till konflikter. När man talar om stresshantering talar man också om olika orsaker till stress. Bidragande orsaker kan vara brist på stöd från omgivning, brist på egenkontroll och brist på känsla av sammanhang. Hantering av stress kan innebära att du behöver lyssna till din kropps olika signaler för att bli medveten om vad som triggar igång stressen. Var det några speciella tankar som satte igång den?

All stress behöver inte vara negativ, det gäller att bli medveten om sig själv och vad som är bra för dig. Vi ordnar workshops från 2 timmar till 2 heldagar allt beroende på vad behovet är. Vi erbjuder också coachningar för individer och ledare

Workshop – Feedbackkultur

Feedback är något många organisationer säger att de vill bli bättre på. Vill ni förändra er kultur till en kultur där feedback är det allra naturligaste? Forskning påvisar att öppen dialog i grupper lönar sig.

Delar av innehållet:

 • Kraften i personlig feedback.
 • Hur kan man säkerställa att feedbacken är relevant och att den ges vid ett lämpligt tillfälle.
 • Hur kan man uttrycka sig för att det ska ge ett så bra resultat som möjligt.
 • Praktisk träning på feedback.
 • Feedback som ett effektivt styrmedel som samtidigt förbättrar arbetsklimatet.

Många missförstånd och konflikter skulle till exempel kunna undvikas om människor höll feedbacken till fakta och sedan ställde frågor om orsaker och bakgrund. Vi går igenom ett antal framgångsnycklar för att er feedback ska bli ett effektivt verktyg i vardagen och en viktig pusselbit i resultatutvecklingen.

Är du intresserad att skapa en feedback kultur på riktigt? Vi ordnar workshops från 2 timmar till 2 heldagar, allt beroende på vad behovet är

Öppen dialog lönar sig.